Algemene voorwaarden van Mystery Guest

Ik kom overeen dat ik als freelancer voor Mystery Guest actief ben, en dus geen werknemer van Mystery Guest ben. Ik ga tevens akkoord met de volgende punten:

01. Ik erken dat mijn inschrijving als freelancer bij Mystery Guest pas actief wordt op het moment dat mijn eerste onderzoek succesvol is afgerond, volgens de voorwaarden die hiervoor gesteld worden. Deze voorwaarden zijn vermeld in de instructie van de betreffende opdracht.

02. Ik kom overeen dat ik, tenzij anders bepaald, onder geen beding mijn identiteit als Mystery Shopper prijsgeef. Anderzijds garandeert Mystery Guest mij steeds absolute anonimiteit tegenover opdrachtgevers en hun medewerkers.

03. Ik erken dat mijn persoonlijke gegevens, die aan Mystery Guest verstrekt zijn in het kader van het aanmeldingstraject, opgenomen worden in het Mystery Shopper-bestand (zijde een database). Ik verklaar daarnaast deze gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.

04. Ik ga ermee akkoord dat ik de bijzonderheden van enige opdracht of enige andere informatie die ik van tijd tot tijd ontvang van Mystery Guest, niet prijsgeef, behalve wanneer dat wettelijk wordt vereist. Ik begrijp dus dat alle informatie, bedrijfsgegevens en andere confidentiële gegevens van Mystery Guest en haar opdrachtgevers daarmee te alle tijde strikt vertrouwelijk behandeld te dienen worden.

05. Ik kom overeen dat ik geen opdrachten aanneem waar er mogelijk tegenstrijdige belangen gelden. Ik begrijp dat het accepteren van opdrachten met tegenstrijdige belangen, wordt gezien als frauduleus en dat gerechtelijke stappen zullen worden ondernomen.

06. Ik kom overeen dat, als freelancer, Mystery Guest niet aansprakelijk is voor enige eventuele gevallen van persoonlijk letsel of aansprakelijkheid door mij veroorzaakt of ervaren tijdens mijn werkzaamheden voor Mystery Guest.

07. Ik kom overeen dat ik mij zal houden aan de bij de opdracht behorende aanwijzingen en scenario’s zoals die worden verstrekt door Mystery Guest. Ik kom hierbij overeen dat ik de opdracht uitvoer op de afgesproken datum. Ik kan de afgesproken datum wijzigen als onverhoopt de gekozen datum voor mij onmogelijk is, maar ik begrijp dat het mijn verantwoordelijkheid is om onmiddellijk contact op te nemen met Mystery Guest om zo spoedig mogelijk voorafgaand aan het geplande moment een nieuwe tijd of datum overeen te komen.

08. Ik kom overeen dat ik de resultaten van mijn opdracht binnen 48 uur (twee dagen) na het uitvoeren van deze opdracht zal rapporteren.

09. Ik kom overeen dat alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom ten aanzien van de door mij bij de uitvoering van de werkzaamheden te vervaardigen rapportages en dergelijke, volledig aan Mystery Guest toekomen.

10. Ik kom overeen dat ik zorg draag voor een zorgvuldig(e) gebruik en bewaring van de goederen die mij eventueel door of vanwege een opdrachtgever of zijn cliënten worden toevertrouwd.

11. Ik erken dat Mystery Guest de samenwerking met mij kan opzeggen en mij uit het Mystery Shopper-bestand kan verwijderen, zonder opgave van reden en op elk moment, zonder kennisgeving vooraf.

12. Ik kom overeen dat het mijn verantwoordelijkheid is om met een belastingdeskundige of financieel adviseur te overleggen wat mijn belastingverplichtingen zijn.

13. Ik erken dat niet-nakoming van deze en andere door Mystery Guest verstrekte instructies ertoe kan leiden dat ik geen vergoeding ontvang voor verrichte werkzaamheden.

14. Nadat ik een opdracht heb uitgevoerd en Mystery Guest de uitvoering en rapportage daarvan heeft goedgekeurd, zal Mystery Guest de verschuldigde bedragen overmaken op een door mij nader te verstrekken bank- of girorekening.

15. Ik erken dat alle incorrecte of misleidende persoonlijke informatie die ik heb gegeven, tot gevolg kan hebben dat Mystery Guest gerechtelijke stappen tegen mij onderneemt.